Hasičský slib

HASIČSKÝ  SLIB

SLIBUJEME při všem co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice Československé a svůj život ochotně dáme na její obranu a za její svobodu.

SLIBUJEME, že budeme poslušni presidenta a vlády Československé republiky, všech zákonů a nařízení, všech nadřízených činovníků a bez odmluvy plniti jejich nařízení, hasičské stanovy a řády, vždy a všude i v nebezpečí, bez váhání a bez odporu.

SLIBUJEME, že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu, že budeme druh druha milovati, k sobě bratrsky věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských a hasičských.

TAK SLIBUJEME


HASIČSKÝ  SLIB  2

Já, člen sboru hasičů v ………………………………….. skládám do rukou velitele slib, že věrně, vytrvale a rád budu vždy všechny povinnosti plnit, jež sborovými stanovami a služebními řády jsou předepsány a že ochotně konati budu vše, co v mezích hasičské, záchranné a samaritánské služby bude mi velitelstvím nebo činovníky sborovými nařízeno. Maje na paměti vznešenost poslání dobrovolného hasičství vynasnažím se ze svých sil, abych vždy a všude ve službě i mimo službu šířil čest a úspěch našeho zřízení hasičsko – samaritánského čestným umravněným a vlastenecky účinným životem, důstojným chováním a co nejplatnější činností. Varovati se budu všeho, čím bych ve sboru nebo v hasičské organizaci vůbec mohl kdy způsobiti spory, rozkol, pohoršení nebo netečnost nebo čím by dobré jméno a platný úspěch sboru mohl být poškozen. Přičiním se, aby šlechetný, přímý a mužný charakter, jakož i obětavá láska k vlasti se staly přední naší ozdobou.  TO PŘI SVÉ CTI SLIBUJI !

 


SLUŽEBNÍ  SLIB  PŘÍSLUŠNÍKA  BEZPEČNOSTNÍHO  SBORU

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život“.


SLIB  ÚČASTNÍKŮ  HASIČSKÉ  SOUTĚŽE

Závodníci:

Slibuji jménem všech závodníků, že budeme bojovat čestně a otevřeně v duchu pravidel soutěže. Podřídíme se všem rozhodnutím a příkazům rozhodčích a pořadatelů ve snaze dosáhnout nejvyšších výkonů.

Rozhodčí:

Slibuji jménem všech rozhodčích, že budeme rozhodovat čestně a spravedlivě. Nebudeme napomáhat nikomu k lepšímu výsledku ani úmyslně poškozovat žádného ze soupeřů. Objektivním rozhodováním v duchu sportovní morálky a pravidel soutěže přispějeme k úspěšnému průběhu soutěže.