JSDHO

Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.).

Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací.

Město Pelhřimov svým rozhodnutím z roku 1995 zřídilo tyto jednotky požární ochrany zařazené do kategorie JPO V :

 • 613 120 – JSDH Čakovice
 • 613 147 – JSDH Hodějovice
 • 613 157 – JSDH Houserovka
 • 613 165 – JSDH Chvojnov
 • 613 159 – JSDH Janovice
 • 613 187 – JSDH Lešov
 • 613 194 – JSDH Lipice
 • 613 210 – JSDH Myslotín
 • 613 211 – JSDH Nemojov
 • 613 196 – JSDH Pejškov
 • 613 249 – JSDH Radňov
 • 613 261 – JSDH Skrýšov
 • 613 178 – JSDH Služátky
 • 613 263 – JSDH Starý Pelhřimov
 • 613 265 – JSDH Strměchy
 • 613 325 – JSDH Vlásenice
 • 613 130 – JSDH Vlásenice – Drbohlavy

V rozpoču města Pelhřimov, kapitole „Požární ochrana – dobrovolná část“ je pro tyto jednotky ročně vyčleněna částka 500 000,- Kč a v kapitole „Požární ochrana – profesionální část“ 300 000,- Kč určených pro HZS Kaje Vysočina – ÚO Pelhřimov zabezpečující požární ochranu ve městě Pelhřimov.

 

Jednotky PO působí buď v organizačním nebo operačním řízení:
 • Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek PO. Tímto se rozumí činnost související s udržováním a zvyšováním odborné a fyzické způsobilosti hasičů (školení, výcvik), údržbou požární techniky a dalších prostředků požární ochrany, apod.
 • Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události až po návrat sil a prostředků na místo stálé dislokace. Do těchto činností se zahrnuje výjezd jednotky PO, jízda na místo zásahu, provádění záchranných, resp. likvidačních, prací, apod.

Hasiči jsou v jednotce PO rozděleni do čet, družstev, družstev o zmenšeném početním stavu, příp. skupin. Četu tvoří 2 až 3 družstva, příp. skupiny. Družstvo je tvořeno velitelem a dalšími pěti hasiči (1+5). Družstvo o zmenšeném početním stavu se sestává z velitele a dalších tří hasičů (1+3). Skupinu tvoří velitel skupiny a 1 až 2 hasiči. Pokud se jednotka sestává z hasičů dvou druhů jednotek PO nebo hasičů nejméně jedné jednotky PO a osob z dalších složek integrovaného záchranného systému nebo hasičů nejméně jedné jednotky PO a osob poskytujících osobní a věcnou pomoc, nazývá se tato jednotka odřadem.

 

Základní početní stavy členů jednotky SDH obce:
  Funkce v jednotceKategorie jednotky
JPO II/1JPO II/2JPO III/1JPO III/2JPO VJPO N
  Velitel jednotky111111
  Velitel družstva252522
  Strojník (řidič)364622
  Hasič61251244
  Celkem1224122499

 

Druhy jednotek požární ochrany:

Dle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob, vykonávajících činnost v těchto jednotkách, ke zřizovateli jednotky PO se jednotky PO dělí na:

 • Jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které jsou součástí hasičských záchranných sborů krajů a jsou zřizovány státem. V těchto jednotkách vykonávají činnost příslušníci hasičského záchranného sboru kraje jako své povolání ve služebním poměru
 • Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (JSDH obce), které zřizuje obec, resp. město, a činnost v těchto jednotkách vykonávají členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na základě dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci nebo hasičskému záchrannému sboru kraje
 • Jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku), zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob jako své povolání v pracovním poměru
 • Jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku (JSDH podniku), zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob na základě dobrovolnosti

Na každý druh jednotky PO jsou stanoveny odlišné nároky z hlediska jejich operační hodnoty, dané dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události a maximální dobou dojezdu na místo zásahu, a odlišné nároky na osoby, vykonávající činnost v těchto jednotkách, z hlediska odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti.

 

Operační hodnota jednotek požární ochrany:

Každý druh jednotky PO má pro účely operačního řízení určitou hodnotu. Tato hodnota vypovídá o schopnosti jednotky PO zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení na místě zásahu. Operační hodnotu jednotky PO tvoří:

 • doba výjezdu jednotky PO z místa své trvalé dislokace po vyhlášení poplachu,
 • územní působnost jednotky PO (doba jízdy, resp. vzdálenost, na místo zásahu).

Doba výjezdu jednotky PO je stanovena vyhláškou č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek PO. Tato doba je maximálně:

 • 2 minuty pro jednotky PO složené výlučně z hasičů z povolání
 • 10 minut pro jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své povolání
 • 5 minut pro jednotky PO složené z hasičů uvedených v předchozích dvou bodech nebo hasičů, kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště

Územní působností jednotky PO se rozumí optimální vzdálenost pro dojezd určitého druhu jednotky k místu zásahu, která vymezuje území jejího standardního působení, tzv. „hasební obvod“. Vyjadřuje se buď v minutách nebo v kilometrech (při rychlosti jízdy vozidla 45 – 60 km/h dle místních podmínek). Při stanovení územní působnosti jednotek PO se vycházelo ze statistické analýzy zásahů jednotek PO a v potaz se braly i zkušenosti z ostatních evropských států.

 

  Kategorie jednotky POJPO IJPO IIJPO IIIJPO IVJPO VJPO VI
  Doba výjezdu [min]251021010
  Územní působnost [min]201010nenínenínení
  Druh jednotky POHZS krajeSDH obceSDH obceHZS podnikuSDH obceSDH podniku

 

Kategorie Jednotek:
 • JPO I – Jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci, poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti, v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.
 • JPO II/1 – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.
 • JPO II/2 – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.
 • JPO III – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000
 • JPOIII/2 – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. V okrese není jednotka tohoto typu.
 • JPO IV – Jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. V okrese není jednotka tohoto typu.
 • JPO V – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu
 • JPO VI – Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.
 • Nezařazené – Jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových plánech.

 

Funkční značení členů JSDH