Ochrana obyvatelstva – TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup, bez použití mincí či karet. Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen svým uživatelům bezplatně umožnit přístup ke stanoveným číslům tísňového volání.

 

Kdy a jak volat:

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí, neváhejte zavolat na linku tísňového volání složky, jejíž pomoc potřebujete.

150 – Hasičský záchranný sbor ČR – číslo slouží k oznámení požáru, výbuchu, živelní pohromy, úniku nebezpečných látek, technických havárií, potřeby vyproštění osob atd. Toto číslo je odbavováno na krajských operačních a informačních střediscích Hasičských záchranných sborů krajů společně s tísňovým číslem 112.

155 – Zdravotnická záchranná služba – toto číslo je třeba volat, dojde-li k náhlé poruše zdraví, úrazu nebo nehodě se zdravotními následky (např. neobvyklé tlaky či bolest na prsou, potíže s dechem, porucha vědomí, bezvědomí, křeče, otrava léky, chemikáliemi atd.)

158 – Policie ČR – na číslo volejte tehdy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, krádeži, násilí, nálezu mrtvé osoby, nálezu podezřelého předmětu (např. opuštěné zavazadlo, nevybuchlá munice). Toto číslo rovněž vytočte v případě závažné dopravní nehody, kterou je třeba prošetřit.

156 – Městská policie (pokud je v městě zřízena) – přivolaná městská policie řeší vandalismus, drobnou kriminalitu, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu atd.

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání – toto číslo volejte vždy při závažnějších mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc více složek.

 

Při volání na linku tísňového volání se řiďte následujícími radami:
 • Zachovejte klid.
 • Najděte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat na linku tísňového volání.
 • Vyčkejte přihlášení operátora.
 • Jestliže se Vám ozve jiná složka, než jste volali, nezavěšujte. Je možné, že jste omylem zavolali jiné číslo – např. 155 místo 150. Buď budete přepojeni na správné dispečerské pracoviště, nebo Váš požadavek bude zaznamenán dispečerem a ihned předán příslušné složce.
Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte:
 • Vaše jméno a příjmení,
 • číslo telefonu, ze kterého voláte,
 • co se stalo,
 • kdy se událost stala, nebo zda se právě děje,
 • kolik osob potřebuje pomoc,
 • Uveďte, kde je pomoc vyžadována – pokud možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost.
 • Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase – neprůjezdná cesta aj.
 • Podle požadavku dispečera uveďte další potřebné údaje. Stručně a jasně odpovězte na všechny jeho otázky. Spolupracujte s operátorem.
 • Postupujte podle pokynů a rad operátora.
 • Nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.
 • Ponechejte si telefonní linku volnou pro možnou další komunikaci. Operátor Vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo poskytnutí dalších rad.
 • Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolejte znovu na tísňovou linku a podejte o tom zprávu.