Ochrana obyvatelstva – EVAKUACE

Evakuací se rozumí přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí nebo krizovou situací.

Evakuace se provádí z ohrožených míst do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace je prvkem kolektivní ochrany, je základním opatřením ochrany obyvatelstva a v podmínkách České republiky se provádí především při ohrožení povodní, případně při úniku nebezpečných látek, požáru apod. Na provedenou evakuaci navazuje zajištění nouzového přežití obyvatelstva, kdy je pro evakuované obyvatelstvo zajištěno především nouzové ubytování, nouzové zásobování vodou a potravinami.

Evakuaci může nařídit:
 • velitel zásahu,
 • starosta obce,
 • starosta obce s rozšířenou působností,
 • hejtman kraje.

V době povodní zabezpečují evakuaci povodňové orgány. Evakuaci lze rozlišit dle několika faktorů.

 

Podle rozsahu evakuace se dělí na:
Plošnou evakuaci

Jedná se o evakuaci územního celku nebo zastavěného území  nebo jejich částí – např. celá obec nebo její část. Jedná se obvykle o dlouhodobou záležitost (doba trvání je delší než 24 hodin). Pro evakuované obyvatelstvo je zapotřebí zajistit náhradní ubytování, zásobování vodou a potravinami a další opatření nouzového přežití.

 • samovolná – obyvatelstvo se evakuuje pěšky nebo vlastními prostředky do míst dle vlastní volby (k příbuzným, na chaty či chalupy apod.)
 • řízená – jedná se o evakuaci, která je řízena evakuačními orgány, evakuovaní se přemisťují vlastními prostředky, pěšky či pomocí dopravních prostředků zajištěnými evakuačními orgány do stanovených míst.

 

Objektovou evakuaci

Zahrnuje evakuaci osob jedné nebo malého počtu budov, administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů.

Objektová evakuace může mít různé formy realizace:
 • Opuštění objektu – tato forma se realizuje zejména při požáru, kdy jsou lidé ohroženi zplodinami hoření (oxid uhličitý, uhelnatý a siřičitý), nedostatkem kyslíku (klesne z 21 % až na 10 %), plamenem (možnost vznícení) a teplem (až 1000 °C).
 • Přemístění v rámci jednoho objektu – tato forma se realizuje jak při požáru, tak i při jiných mimořádných událostech např. při úniku nebezpečné látky. V případě požáru mohou být osoby evakuovány do stavebně a požárně oddělené části objektu, popř. do jiného objektu, kde je zaručena bezpečnost evakuovaných osob. V případě úniku nebezpečné látky jde o evakuaci osob ze zóny zamořené nebezpečnou látkou na bezpečné místo.
Objektová evakuace může být:
 • Současná (neřízená) –  evakuace je jednodušší, klade minimální požadavky na technické systémy sloužící k evakuaci (postačí jednotná informace vyzývající k evakuaci). Problém může nastat, při evakuaci velkého počtu osob tím, že dojde k tvorbě front před únikovými obvykle zúženými prostory. Při tomto způsobu budou evakuovat všechny osoby téměř najednou ze všech pater budovy, ze všech prostorů apod. Důraz musí být položen na průchodnost co největšího počtu únikových cest.
 • Postupná (řízená) –  evakuace je zpravidla složitější. Klade vyšší nároky na technické systémy sloužící k evakuaci a na připravenost záchranných složek, zejména hasičů a policie. Je zpravidla organizována tak, že jsou nejprve evakuovány osoby z míst, kde hrozí bezprostřední nebezpečí, následně z podlaží nad tímto místem především při požáru, hrozbě nebo použití výbušniny a pak osoby z ostatních podlaží.
Zajištění objektové evakuace k provedení objektové evakuace zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby:
 • označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů a směrů úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru,
 • trvale volnou průchodnost komunikačních prostorů (chodeb, schodišť a pod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,
 • aby chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.

Pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se zpracovává „Požární evakuační plán“. Jde např. o ubytovny, hotely, penziony, školy a školky, kancelářské a další objekty.

Požární evakuační plán obsahuje:
 • určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena,
 • určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,
 • určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
 • způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,
 • určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení,
 • grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích. Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení. Ve stavbách ubytovacích zařízení se grafické znázornění směru únikových cest umísťuje také uvnitř ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu do únikových cest. Únikové cesty určené pro evakuaci osob musí být navrženy tak, aby svým typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídaly požadavkům vyhlášky a českým normám. Jde např. o vybavení chráněné únikové cesty nouzovým osvětlením, otevíratelnost a průchodnost dveří, které se nacházejí na únikové cestě, vybavení bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením pro usnadnění evakuace. Evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením „Evakuační výtah“, a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, který neslouží k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.

 

Co dělat, když bude nařízena evakuace?

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska.

Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci. Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál příslušného zařízení dle evakuačních plánů.

 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
 • uzavřete přívod vody a plynu,  ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
 • nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 • kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách
 • exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo.

 

Evakuační zavazadlo:

se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží každé běžné cestovní zavazadlo, např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo je vhodné opatřit visačkou se jménem a adresou.

Obsah evakuačního zavazadla:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb
 • nádoba s pitnou vodu a vodou pro osobní použití
 • jídelní miska, příbor, polní láhev, otvírač na konzervy, nůž, šití, zavírací špendlíky apod.
 • toaletní a hygienické potřeby
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a jiná cenná dokumentace, kniha, hračky pro děti, drobné společenské hry
 • náhradní prádlo, obuv, pláštěnka
 • léky
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilna
 • spací pytel nebo přikrývka.