50 let profesionálních hasičů v Pelhřimově

Historie profesionálních hasičů v okrese Pelhřimov od r. 1970

Rozvoj bytové a průmyslové výstavby, zavádění technického pokroku do života obyvatel a vznik nových zdrojů rizik vzniku požárů a ostatních nehod, daly jednoznačný podmět začátku budování profesionálních záchranářů. Stejně tak jako v okolních krajích i v okrese Pelhřimov vznikají profesionální jednotky a navazují na bohatou a dlouhodobou tradici dobrovolných hasičských sborů. Z jejich řad vzešli také první profesionální hasiči.

Od 21. listopadu roku 1951 zastával funkci okresního velitele požární ochrany p. František Vostarek z Dobešova. Vydáním zákona č. 35/1953 Sb. o státním požárním dozoru a požární ochraně (SPD a PO) a následným nařízením vlády (č. 95/1953) o reorganizaci SPD a PO, byla zrušena okresní velitelství PO a nově vznikly okresní inspekce státního požárního dozoru a z velitelů se od 1. července 1960 stali náčelníci. Mimo jiné hlavní velitelství PO bylo přejmenováno na hlavní správu PO MV a stejně tak vznikly nové názvy krajských orgánů státního požárního dozoru (KI SPD). Změny pojmenování zasáhly i Svaz čs. hasičstva, který byl přejmenován na Československý svaz požární ochrany (v listopadu 1968 bylo provedeno rozdělení na Český a Slovenský svaz požární ochrany). V roce 1958 je vydán zákon č. 18/1958 Sb. o požární ochraně a v roce 1959 prováděcí vyhláška MV č. 106/1959 Sb. o organizaci požární ochrany, které opět přinesly změnu názvů na úrovni okresů a krajů na okresní inspekce požární ochrany (OIPO). 

Potřeba a rozhodnutí na zřízení „Veřejného požárního útvaru“ bylo dáno usnesením tehdejšího okresního národního výboru (ONV) v roce 1963 (čís. usn. 677/1963). V roce 1967 pod tlakem rozporů mezi orgány Českého svazu požární ochrany a Okresní inspekce požární ochrany, ONV své usnesení zrušil. Další vývoj událostí jak v okrese tak i ve státě dovedl radu ONV přehodnotit své rozhodnutí a usnesením ze 6. října 1968 ustanovit k 1.červenci 1970 zřízení veřejného požárního útvaru.  Prvními příslušníky byli členové místní organizace českého svazu požární ochrany. V první vlně to byli Josef Doležal, Josef Havelka a Jaroslav Horák a ve druhé ještě před koncem tohoto roku Stanislav Lisa, Jaroslav Maděra a Jaroslav Šnicer. Náčelník OIPO mjr. František Vostarek ustanovil do funkce velitele veřejného požárního útvaru (VPÚ) kpt. Václava Parkana, pracovníka OIPO při ONV . Na základě usnesení ONV a požadavků MěNV v Humpolci, Kamenici nad Lipou a Pacově, bylo k 1. srpnu 1972 zřízeno odloučené pracoviště VPÚ v Kamenici nad Lipou a k 9. srpnu 1972 v Humpolci a v Pacově. Početní stavy profesionálních hasičů se zvyšovaly postupem času podle potřeby a rozvoje požární ochrany.

V r. 1980 byla započata pro potřeby požární ochrany stavba výcvikového střediska v obci Brtná, která byla realizována vlastními silami. Důležitým mezníkem pro hasiče byl rok 1986, kdy vstoupil v platnost zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně a došlo i k výměně náčelníka OIPO. Ke dni 31. ledna odešel do důchodu pplk. František Vostarek, který byl ve funkci téměř 35 let. Na jeho místo byl jmenován kpt. Ing. Miroslav Šimon, který nastoupil k hasičům v listopadu r. 1970 jako absolvent střední zemědělské technické školy – do funkce technika. Při zaměstnání vystudoval VŠB v Ostravě – obor požární prevence. Spojením OIPO a VPÚ vznikla k 1. 7. 1986 Okresní správa Sboru PO.V tomto roce byla dokončena i stavba výcvikového střediska v Brtné. V roce 1987 byla vlastními silami postavena loděnice u vodní nádrže Trnávka, která sloužila pro výcvik hasičů na vodních tocích. V průběhu osmdesátých let průběžně vzniká potřeba rozšíření centrální požární stanice v Pelhřimově a tento záměr byl během čtyř etap zrealizován na konci devadesátých let.

V roce 1994 je přijata novela zákona o požární ochraně, která významně ovlivnila dění v požární ochraně. Dochází k celé řadě změn. Mění se název OIPO a VPÚ na Hasičský záchranný sbor okresu (HZS), vznik okresních požárních radů, ředitelství HZS ČR a vrchního požárního rady. Na úseku výkonu státního požárního dozoru je zaveden institut „Posouzení požárního nebezpečí“ a další změny. Tato právní úprava s menšími změnami trvala do konce roku 2000. V roce 1995 bylo započato s výstavbou operačního a informačního střediska (OPIS) HZS okresu. Důvodem pro toto vybudovaní, bylo usnesení vlády, které vycházelo z potřeby zajištění koordinace nasazování sil a prostředků požární ochrany při řešení mimořádných událostí, ale také zajištění informační podpory pro zasahující jednotky a krizové štáby při okresních úřadech. Podstatným důvodem byl také postupný nárůst počtu řešených událostí. Dále byl řešen problém prostorový a umístění OPIS na CPS a vybavování novými technickými prostředky, které odpovídaly velmi progresivně rostoucím potřebám požární ochrany v okrese Pelhřimov. Provoz OPIS v plném rozsahu byl zahájen v r. 1997 připojením tísňových linek 150 z celého území okresu, které do té doby zajišťovali požární stanice podle svých hasebních obvodů.

V roce 2001 vstoupil v platnost celý „balík“ (čtyř) zákonů, který zcela zásadně ovlivnil postavení a rozsah konání HZS. Zanikly okresní úřady a vznikly kraje. Účinnosti nabyl samostatný zákon o požární ochraně, ze kterého byly vyčleněny jednotky PO, samostatný zákon o HZS ČR, zákon o integrovaném záchranném systému a zákon o krizovém řízení. Zanikly HZS okresů a vznikly HZS krajů, jako samostatné účetní jednotky s přímou vazbou na státní rozpočet a podřízeností v rámci resortu ministerstva vnitra a nově budovanou organizační strukturou HZS krajů. Vznik generálního ředitelství HZS ČR a funkce generálního ředitele. V této době bylo 5 příslušníků převedeno na ředitelství HZS kraje Vysočina a došlo i ke změně obsazení funkce ředitele územního odboru Pelhřimov kpt. Ing. Jiřím Hörnerem. Důvodem bylo jmenování plk. Ing. Miroslava Šimona náměstkem ředitele HZS Jihlavského kraje pro prevenci a plánování (později HZS Kraje Vysočina).

Odpovědnost za řešení ochrany obyvatelstva a hospodaření s materiálem civilní ochrany přešla z okresních úřadů spolu s novými zaměstnanci na HZS krajů. V neposlední řadě i vznik služebního poměru příslušníků HZS jako nový stav v pracovně právních vztazích.

Budování HZS krajů na základě nové legislativy bylo koncem roku 2004 završeno organizační změnou jednotnou pro všechny HZS krajů, která řeší potřeby HZS krajů z ohledem na zajišťování a plnění úkolů HZS ČR. Od této doby je také v plném provozu krajské operační a informační středisko (KOPIS) řešící příjem tísňových linek 150 a 112 z celého území kraje i ČR a zajišťující funkci OPIS pro všechny jednotky PO zahrnuté v poplachovém plánu kraje na základě plošného rozmístění sil a prostředků a je zároveň OPIS pro složky IZS při mimořádných situacích.

• Ředitelé územního odboru Pelhřimov:

(OIPO – okresní inspekce požární ochrany, VPÚ – veřejný požární útvar, HZS – hasičský záchranný sbor, ÚO – územní odbor)

1.7. 1970 – 31.1. 1986 František Vostarek (náčelník OIPO a VPÚ)

1.2. 1986 – 31.7. 2002 Ing. Miroslav Šimon (náčelník OIPO a VPÚ, ředitel HZS okresu Pe-lhřimov a okresní požární rada, ředitel ÚO Pelhřimov)

1.8. 2002 – 31.10. 2002 Václav Kubíska (zastupující ředitel ÚO)

od 1.11. 2002 Ing. Jiří Hörner (ředitel ÚO Pelhřimov)

• Požární stanice Pelhřimov – Velitelé stanice (útvaru):

1.11. 1970 –  31.1. 1978 Václav Parkan

1.2. 1978 – 31.1. 1986 Ing. Miroslav Šimon

1.3. 1986 – 28.2. 1991 Pavel Fučík

1.3. 1991 – 31.12. 1994 operační důstojník ve směně         

1.1. 1995 – 30.9. 1997 Ing. Pavel Krejčí

1.10. 1997 – 31.10. 2010 Václav Kubíska

1.11.2010 – 31. 7. 2019 Bc. Petr Šimků

1.1. 2020 Ing. Milan Vopálenský

Veřejný požární útvar začínal na náměstí vedle „Solní“ brány, v prostorách zámku pánů z Říčan (stávajícího muzea), které patřily sboru dobrovolných hasičů.  Denní místnost vybavená dvěma telefony, krátkovlnnou vysílačkou a příslušným počtem lůžek byla k dispozici ve Šrejnarovském domě na náměstí č.p. 10. Požární technika byla garážována ve spodní části zámku a malý sklad materiálu se nacházel v bývalé městské věznici sousedící se zámkem. Službu zde vykonávali 3 příslušníci – p. Jaroslav Horák, Josef Havelka, Josef Doležal, kteří zajišťovali službu u telefonu v nepřetržitém provozu. Postupně nastoupili další příslušníci v roce 1971 (až do počtu 9).

Stísněné a nevyhovující podmínky, jak pro službu konající hasiče, tak i pro techniku, byly pro výkon služby nepřijatelné a vedly k záměru a posléze i k jeho realizaci postavit novou stanici VPÚ. Přestože stavbu provázelo mnoho problémů, byla její stavba dokončena v polovině roku 1974 v lokalitě „Pod Floriánem“. Nově vybudované prostory poskytovaly mnoho možností pro rozvoj VPÚ a odpovídaly stavu požární ochrany v okrese Pelhřimov. Původně budova, která měla sloužit pro bytové účely členů dobrovolných hasičů, byla přeprojektována a sloužila pro umístění správy OIPO a VPÚ. Navazující garáže s pěti stáními pak sloužila pro požární automobily, nad kterými bylo v patře zázemí pro sloužící hasiče. Pořadí staveb bylo zakončeno věží na sušení hadic (sloužící i pro požární sport), myčkou a dílnou pro údržbu a opravy vozidel.

V průběhu osmdesátých let vzniká potřeba rozšíření centrální požární stanice v Pelhřimově a tento záměr byl během čtyř etap zrealizován v devadesátých letech. Během prvních dvou etap byla postupně vybudována kotelna a rekonstrukce vytápění celé stanice. Druhá etapa byla ukončena 20. srpna 1996. Rozhodující třetí etapa dostavby byla zrealizována v r. 1998, kdy byly vybudovány nové výjezdové garáže pro techniku a kompletní zázemí pro sloužící hasiče nad těmito garážemi. Čtvrtá etapa řešila vybudování víceúčelového sálu nad dílnami a propojení nové a staré části areálu požární stanice. V r. 2005 byla z rozpočtových prostředků Města Pelhřimova provedena instalace odsávání výfukových zplodin ve výjezdových garážích a v tomto roce byla také provedena rekonstrukce rovné střechy na původních objektech s výměnou sekčních vrat u starých garáží. Zároveň bylo dokončeno komunikační propojení administrativní budovy s ostatními prostory areálu stanice. V r. 2006 byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení v původním objektu. Od r. 2004 je centrální stanice technologicky připojena  na KOPIS – tzn. že od vyhlášení poplachu až po výjezd techniky je všechna činnost řízena z KOPIS.

(hzs) převzato z www.mupe.cz